We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Privacyverklaring Stichting Museum Klooster Ter Apel
Museum Klooster Ter Apel, gevestigd aan Boslaan 3-5, Ter Apel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5 9561 LH Ter Apel (NL)
Telefoonnummer: 0599 581370
Website: www.kloosterterapel.nl 
E-mailadres: info@kloosterterapel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Museum Klooster Ter Apel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bezoek website: internetbrowser en apparaattype
  • Donateurs: e-mailadres, NAW-gegevens, bankrekeningnummer
  • Reserveren arrangementen, museumles, groepsbezoek, verhuur accommodatie, etc.: NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer
  • Schenkingen, bruiklenen voor de collectie: NAW-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kloosterterapel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Museum Klooster Ter Apel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Optimaliseren van onze website aan de hand van statistieken van de website
  • Het verzenden van onze donateursnieuwsbrief/uitnodigingen voor activiteiten/uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen
  • Het afhandelen van uw betaling/reservering
  • U te kunnen bellen of e-mailen in verband met uw reservering/vraag

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Museum Klooster Ter Apel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens betreffende een betaling en/of reservering moeten wij vanwege de financiële afhandeling 7 jaar bewaren.
  • Een e-mailadres en NAW-gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen bewaren wij totdat u zichzelf uitschrijft als relatie of donateur en/of niet langer onze informatie wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Museum Klooster Ter Apel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Museum Klooster Ter Apel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Museum Klooster Ter Apel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cameratoezicht
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door middel van het cameratoezicht op voornoemde locaties worden verkregen, is Museum Klooster Ter Apel. Aan, rond en in het gebouw hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes dan wel andere aanduidingen. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om onze eigendommen en eigendommen van derden te bewaken, alsmede de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom het gebouw en de bescherming van gebouwen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Museum Klooster Ter Apel tot beveiliging van eigendommen en personen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 72 uur bewaard, voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum Klooster Ter Apel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kloosterterapel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Museum Klooster ter Apel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via info@kloosterterapel.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie van deze privacyverklaring is op 6 juli 2018 geaccordeerd door het bestuur.

Ontvang nieuwtjes en tips met onze nieuwsbrief

Momentje...

U bent aangemeld!